Ďalšie služby

Všetky subjekty, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť sú oboznámené s tým, že je potrebné svoje ekonomické výsledky predkladať v rôznej forme rôznym inštitúciám štátnej správy.

Všetky subjekty, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť sú oboznámené s tým, že je potrebné svoje ekonomické výsledky predkladať v rôznej forme rôznym inštitúciám štátnej správy. Aj keď je už v súčasnosti rozbehnutý proces elektronickej komunikácie, stále pretrváva aj podávanie dokumentov bežnou poštou alebo osobným doručením do príslušnej podateľne. Každá forma však vyžaduje akceptovať časové hľadisko a odbornú spôsobilosť na vypracovanie podkladov. Naša spoločnosť však ponúka služby aj v tejto oblasti, ktoré sú zamerané na:

  • komunikáciu so štátnymi úradmi a finančnými inštitúciami (Finančná správa, poisťovne, katastrálny úrad, bankové subjekty)
  • spôsob a rozsah komunikácie podľa individuálnych požiadaviek a potrieb firmy
  • možnosť dohodnúť aj zastupovanie klienta napr. v prípade daňovej kontroly 
  • pre nových zákazníkov konzultácie týkajúce sa založenia firmy, výberu jej právnej subjektivity, ale aj zápisy zmien do obchodného registra a daňové registrácie
  • riešenie personálnej agendy (pracovné zmluvy, optimalizácia nákladov na zamestnanca…)
  • poradenstvo v oblasti riadenia podniku (ekonomické analýzy za účelom zefektívnenia prevádzky, posúdenie rentability, rezervy, návrhy ďalšieho smerovania).

Máte záujem o spoluprácu?

Chceli by ste sa na niečo spýtať? Kontaktuje nás.